รถเข็น
Item(s) - ฿0

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี และในบางกลุ่มสินค้าบางสินค้าเท่านั้นที่มีกำหนดเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อไป

2. การรับประกัน บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบที่บริษัทฯ ทุกครั้ง

( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันตามสภาพ ความเหมาะสมของสินค้าและความถูกต้องของข้อมูล )

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยการเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่เสียเท่านั้น เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอแด็ปเตอร์ชาร์จไฟบ้านเสียจะเปลี่ยนเฉพาะอแด็ปเตอร์ชาร์จไฟบ้านเท่านั้น แต่ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1) กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้า กับช่องทางการลงทะเบียนของทางบริษัทฯ ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าเคลมประกัน

3.2) ใบเสร็จรับเงินต้องมีสภาพสมบูรณ์มากกว่า 90% โดยรายละเอียดสำคัญยังคงชัดเจนครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า, ชื่อสินค้า, ชื่อร้านค้า และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

4. รับประกันเฉพาะ อแด็ปเตอร์ชาร์จไฟบ้าน และชาร์จไฟรถยนต์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและอุปรกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า, แจ็คสำหรับโทรศัพท์แต่ละรุ่น, สาย USB

5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่อยู่นอกเหนือการรับประกันของบริษัทฯ

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามคำแนะนำในการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องและอุปกรณ์

2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ คลื่นใต้น้ำ หรือลูกเห็บ หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข ซ่อมแซมหรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ

3. สงคราม ( ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม ) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การจลาจลการนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายการกระทำโดย เจตนาร้ายการกระทำอย่างป่าเถื่อนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาดหรือเทียบเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล การกระทำของขบวนการก่อการร้าย การประกาศ กฎอัยการศึก การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งทำลายโดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใด ๆ

4. การแตกหักของสินค้าจากอัคคีภัยหรือจากการถูกโจรกรรม และ/หรือที่เป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมมาจากอัคคีภัย และการโจรกรรม

5. ความสูญเสียหรือเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมมาจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่าแมลงกัดกินถูกสัตว์ทำลาย หรือ เกิดจากกรรมวิธีใดของการทำความสะอาด การซักล้าง การบูรณะ การซ่อมแซมหรือปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศสภาพดินฟ้าอากาศ รวมถึงฟ้าผ่า

6. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการเผยแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้

8. การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 

เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

     ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ที่ ลงทะเบียนรับประกันสินค้า ต้องลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้มีการซื้อสินค้า