รถเข็น
Item(s) - ฿0

บก.น.5 และ สน.วัดพระยาไกร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 24 กรกฏาคม บก.น.5 และ สน.วัดพระยาไกร จัดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยหลายหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณโดยรอบชุมชนเขตบางคอแหลม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์วัดอินทร์บรรจง  โดยคุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะ

พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นจึงเป็นการ แบ่งกลุ่มเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชุมชนเขตบางคอแหลม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริด้านต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ด้วยความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน